Visie

Onze basisschool maakt deel uit van campus Atheneum Keerbergen, dewelke tevens secundair onderwijs aanbiedt. Onze kinderen komen uit Keerbergen, uit de omliggende gemeenten maar ook van verder.

Onze school streeft ernaar om elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling en dit op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en psychomotorisch vlak. Dit betekent dat de school rekening tracht te houden met de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind en haar onderwijs hierop tracht af te stellen. Een goede samenwerking met alle betrokken schoolparticipanten is daarvoor van groot belang. Overleg op basis van wederzijds vertrouwen is hiervoor noodzakelijk.                                      

De diversiteit tussen de kinderen vereist een goede zorgwerking binnen de school en dit op alle vlakken. We trachten de zorgwerking meer en meer een preventief karakter te geven. Naast de basiszorg in de klas ondersteunt het zorgteam mee in specifieke situaties. Waar nodig wordt er samengewerkt met het ondersteuningsnetwerk en externe hulpverleners.                                                                                                                      

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Dit welbevinden trachten we te realiseren in onze omgang met de kinderen en door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook de lichamelijke gezondheid draagt bij tot het goed voelen van een kind. Aandacht voor beweging en voeding wordt daarom steeds belangrijker in het schoolleven. Het ruime en groene karakter van onze campus draagt hier zeker toe bij.                                                                

Ons onderwijs is er op gericht onze kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. We zoeken naar een evenwicht tussen kennisoverdracht en het explorerend en zelfontdekkend leren waarin de rol van de leerkracht veeleer coachend van aard is. De school tracht tevens kinderen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

De school neemt de 25 waarden van het GO! steeds als basis en als referentie voor haar beleid, voor de opvoeding van en het onderwijs aan haar leerlingen en in haar contacten met andere schoolparticipanten en externe partners. De school zet specifiek in op volgende waarden: beleefdheid, samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en leerplezier.

Onze school vormt een gemeenschap waarin kinderen en volwassenen elke dag samen leven en leren. Om dit vlot te kunnen laten verlopen is het hanteren van afspraken en regels noodzakelijk en tevens een gedeelde verantwoordelijkheid.

Onze school